แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 - บ้านหนองแดง เขตติดต่อตำบลสีออ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ไฟล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 19/01/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 19/01/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 ถึง บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 10/02/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 - บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 10/02/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลุ่มภู หมู่ที่ 10 - บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 25/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 - บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 19/10/2021
โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว 27/09/2021
โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 16/04/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 ถึง บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกรอบอ่างนาคำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลบุ่งแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 ถึง บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกรอบอ่างนาคำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลบุ่งแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 ถึง บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกรอบอ่างนาคำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลบุ่งแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อเปลี่ยนถ่ายยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2022
จ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลจัำทำแผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2022
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ตามโครงการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหาสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน ตามโครงการจิตอาสาเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2022
จ้างจ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแปน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2022
ซื้อจัดซื้อผ้าออแกนซ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2022
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2022
ซื้อจัดซื้อผ้าม่านห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2022
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (รางเปิดแบบมีฝาปิด) บ้านนางคำภา ไชยสิทธิ์ ถึงบ้านนายสมยศ ไชยจักร หมู่ที่ 6 บ้ารโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2022
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-2236 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2022
จ้างโครงการขอย้ายเสาไฟฟ้าและดำเนินการติดตั้งใหม่ จำนวน 12 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2022
จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบะยาว หมู่ที่ 8 - บ้านกุดยาง ตำบลท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าพลาสติก จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2022
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ความจุ 2,500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2022
จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 วัน วันละ 4,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2022
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 วัน วันละ 18,000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนนลูกรัง บ้านโนนทิง หมู่ 11 ภายในเขตตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุก อบต.บุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 - หมู่่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านกุดขนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/07/2021
จ้างปรับปรุงเกรดถนนลูกรังเส้นจากหมู่ที่ 13 - เขตติดต่อบ้านม่วงดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2021
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโก หมู่ที่ 7 บ้านนายอำนวย วงศ์ธานี ถึง ทางหลวงชนบท (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2020
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2020
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2020
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 ไปบ้านหนองแดงเขตตำบลสีออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
ซื้อซื้อเกลือเสริมไอโอดีนตามโครงการประชาชนร่วมใจสร้างตำบลไอโอดีนบุ่งแก้ว โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่