แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 - เส้นทางไปบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,500.00 ตารางเมตร 24/04/2024
โครงการจัดซื้อรถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียม 01/04/2024
ก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 - บ้านหนองแดง เขตติดต่อตำบลสีออ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ไฟล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 19/01/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 19/01/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 ถึง บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 10/02/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 - บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 10/02/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลุ่มภู หมู่ที่ 10 - บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 25/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 - บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 19/10/2021
โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว 27/09/2021
โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 16/04/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 - เส้นทางไปบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,500.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางสด ศรีจอมพล หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกล่ามหมู่ที่ 4-หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบนอกทิศใต้บ้านนายเฒ่า-บ้านนางสมร มุมแดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ (เส้นจากลานอ้อย - ที่นางพิสมัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่นานายบุญหลาย ผิวฝ้าย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมบ้านพักของประชาชนในพื้นที่ อบต.บุ่งแก้ว ที่ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ลำห้วยบุ่งแก้วตรงข้ามวัดสว่างบุ่งแก้ว) หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมไฟส่องสว่าง จำนวน 110 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่นานายสุริยะ ศรีสุโคตร ลำห้วยน้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 - บ้านหนองแดง เขตติดต่อตำบลสีออ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ไฟล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ เส้นลำห้วยดงเดือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
จ้างปรับปรุงขยายเขตถนนดินพร้อมลงลูกรัง จากบ้านนางแจ้ง กองกุล ถึงที่นานางคำกอง ภูบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 ถึง บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกรอบอ่างนาคำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลบุ่งแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 - เส้นทางไปบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,500.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 ถึง บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกรอบอ่างนาคำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลบุ่งแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 - เส้นทางไปบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,750 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,500.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 - บ้านหนองแดง เขตติดต่อตำบลสีออ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ไฟล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 ถึง บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกรอบอ่างนาคำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลบุ่งแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2024
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
ซื้อจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
ซื้อจัดซื้อแว่นสายตาเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
ซื้อจัดซื้อนมพาสเจอรร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับดื่มภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 รสมทั้งสิ้น 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ซื้อจัดซื้อนมพาสเจอรร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับดื่ม ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 รวมทั้งสิ้น 15 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ซื้อจัดซื้อนมพาสเจอรร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับดื่ม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ซื้อจัดซื้อนม UHT ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับดื่ม ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 46 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้อจัดซื้อนมพาสเจอรร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับดื่ม ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 รวมทั้งสิ้น 6 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้อจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับดื่ม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับดื่มเดือน ธันวาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 19 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้อนมพาสเจอรร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2566 (63 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับดื่มช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2565 รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ซื้อจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจืด ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลบุ่งแก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับปิดภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้านนางสีกา สีหานาม-บ้านมลิวัลย์ ไชยแสนฤทธิ์ หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 296.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2024
จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียนปฐมวัยและอนุบาล จากบ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ ๑,๙,๑๓ และบ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๔ มายัง ศพด.อบต.บุ่งแก้ว ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียนปฐมวัยและอนุบาล จากบ้านหนองแปน มายัง ศพด. วัดลำดวน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ซื้อจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84 - 1328 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ภายในเขตตำบลบุ่งแก้ว (ทั้ง 13 หมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2023
จ้างเหมา ซ่อมแซมรถประจำตำแหน่ง ทะเบียน กร 8840 อุดรธานี โดยทำการเปลี่ยนชุดดีสเบรกหน้า , เจียจานเบรกหน้า ,ตัวถ่วงเกียร์ และ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2023
จ้างโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ภายในเขตตำบลบุ่งแก้ว (ทั้ง 13 หมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 เขตติดต่อตำบลสีออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 เขตติดต่อตำบลสีออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินลำห้วยขนวน หมู่ที่ 10 (ข้างที่นาเกษม อุทัยลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนพิมาน หมู่ที่ 12 บ้านหาดสถาพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านท่าลุ่มภู หมู่ที่ 10 (เส้นมิยาซาว่า) - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
ซื้อจัดซื้อยางมะตอย ผสมเสร็จ ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง จำนวน 1,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน-บ้านนายสมพร ข่ายเพชร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างวัดทางทิศเหนือ-ที่ดินนายอธิชัย เวชภัณฑ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางสด ศรีจอมพล หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางบัวเงิน วงษ์สุริยา-บ้านนายจันทร์ ทองคำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายคำตัน คำแสนแก้ว-บ้านนายบวร วิบูลย์กุล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่