แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 - บ้านหนองแดง เขตติดต่อตำบลสีออ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ไฟล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 19/01/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 19/01/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 ถึง บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 10/02/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 - บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 10/02/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลุ่มภู หมู่ที่ 10 - บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 25/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 - บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 19/10/2021
โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว 27/09/2021
โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 16/04/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางสด ศรีจอมพล หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกล่ามหมู่ที่ 4-หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบนอกทิศใต้บ้านนายเฒ่า-บ้านนางสมร มุมแดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ (เส้นจากลานอ้อย - ที่นางพิสมัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่นานายบุญหลาย ผิวฝ้าย หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการซ่อมแซมบ้านพักของประชาชนในพื้นที่ อบต.บุ่งแก้ว ที่ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ลำห้วยบุ่งแก้วตรงข้ามวัดสว่างบุ่งแก้ว) หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมไฟส่องสว่าง จำนวน 110 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่นานายสุริยะ ศรีสุโคตร ลำห้วยน้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 - บ้านหนองแดง เขตติดต่อตำบลสีออ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ไฟล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ เส้นลำห้วยดงเดือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
จ้างปรับปรุงขยายเขตถนนดินพร้อมลงลูกรัง จากบ้านนางแจ้ง กองกุล ถึงที่นานางคำกอง ภูบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 ถึง บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกรอบอ่างนาคำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลบุ่งแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 ถึง บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกรอบอ่างนาคำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลบุ่งแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 - บ้านหนองแดง เขตติดต่อตำบลสีออ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ไฟล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 ถึง บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกรอบอ่างนาคำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลบุ่งแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างซ่อมแซมคันดินลำห้วยขนวน หมูที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านท่าลุ่มภู หมู่ที่ 10 (เส้นมิยาซาว่า) - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนพิมาน หมู่ที่ 12 บ้านหาดสถาพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กก./ถุง จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 เขตติดต่อตำบลสีออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 เขตติดต่อตำบลสีออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินลำห้วยขนวน หมู่ที่ 10 (ข้างที่นาเกษม อุทัยลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางชำรุด (จุด คอสะพาน)บ้านโคกล่ามหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุด บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางเส้นบ้านหนองแปน หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
ซื้อจัดซื้อยางมะตอย ผสมเสร็จ ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง จำนวน 1,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการกั้นห้องหน้าอาคารสำนักงาน อบต.บุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
ซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
ซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติงานกู้ชีพ ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ฉีด จำนวน ๑,๙๒๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนัง คสล. กันดินทรุด หมุู่ที่ ๑๐ (ข้างที่นานางน้อย มหาราช ลำห้วยขนวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ (เส้นจากลานอ้อย - ที่นางพิสมัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 เขตติดต่อตำบลสีออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 เขตติดต่อตำบลสีออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินลำห้วยขนวน หมู่ที่ 10 (ข้างที่นาเกษม อุทัยลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนพิมาน หมู่ที่ 12 บ้านหาดสถาพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านท่าลุ่มภู หมู่ที่ 10 (เส้นมิยาซาว่า) - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2023
ซื้อจัดซื้อยางมะตอย ผสมเสร็จ ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง จำนวน 1,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน-บ้านนายสมพร ข่ายเพชร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างวัดทางทิศเหนือ-ที่ดินนายอธิชัย เวชภัณฑ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางสด ศรีจอมพล หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางบัวเงิน วงษ์สุริยา-บ้านนายจันทร์ ทองคำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายคำตัน คำแสนแก้ว-บ้านนายบวร วิบูลย์กุล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
ซื้อจัดซื้อเกลือเสริมไอโอดีน จำนวน 8,825 กิโลกรัมๆ ละ 10 บาท พร้อมชุดทดสอบไอโอเดตในเกลือเสริมไอโอดีน ไอ-คิท (I-KIT) 14 ชุดๆละ 130 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,070 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 - หมู่่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านกุดขนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/07/2021
จ้างปรับปรุงเกรดถนนลูกรังเส้นจากหมู่ที่ 13 - เขตติดต่อบ้านม่วงดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่