ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกรอบอ่างนาคำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลบุ่งแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกรอบอ่างนาคำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลบุ่งแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกรอบอ่างนาคำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลบุ่งแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแปน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2021
ซื้อหนังสือคู่มือประชาชนเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบตัวอาคารหอประชุม อบต.บุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมโรงสูบน้ำและอากคารหอประชุม อบต.บุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2021
จ้างจ้างจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับดื่ม สำหรับปิดภาคเรียน 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 - หมู่่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านกุดขนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/07/2021
จ้างปรับปรุงเกรดถนนลูกรังเส้นจากหมู่ที่ 13 - เขตติดต่อบ้านม่วงดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2021
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโก หมู่ที่ 7 บ้านนายอำนวย วงศ์ธานี ถึง ทางหลวงชนบท (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2020
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2020
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2020
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 ไปบ้านหนองแดงเขตตำบลสีออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
ซื้อซื้อเกลือเสริมไอโอดีนตามโครงการประชาชนร่วมใจสร้างตำบลไอโอดีนบุ่งแก้ว โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่