แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
จ้างซ่อมแซมฝาย คสล.หมู่ที่ 13 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2020
จ้างซ่อมแซมฝาย คสล. หมู่ที่ 9 (ฝายกกหาด) หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2020
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์แบบติดเครน (กระเช้า) ทะเบียน บษ 2155 อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านกุดขนวน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านกุดขนวน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านโพนพิมาน หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2020
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน คสล. ที่นานางอรดี บ้านบุ่งแก้ว หมู่ ๑ ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2020
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน คสล. ที่นานางอรดี บ้านบุ่งแก้ว หมู่ ๑ ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสำราญ หมู่ ๖ ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสำราญ หมู่ ๖ ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแปนจากที่นานางทองพูน ทิมินกุล หมู่ ๕ ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแปนจากที่นานางทองพูน ทิมินกุล หมู่ ๕ ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๓ - บ้านม่วงดง ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2020
จ้างวางท่อระบายน้ำเส้นไปอ่างคำน้อยจากบ้านนายอำนวย วงธานี - อ่างคำน้อย หมู่ ๗ ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑๓ - บ้านม่วงดง ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่