แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการปรับเกรดถนนลูกรังเส้นจากหมู่ที่ 7 บ้านหนองโก - (อ่างคำน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
จ้างปรับเกรดถนนลูกรังเส้นจากบ้านท่าลุมภูหมู่ที่ 10 - (วัดป่าหนองเป้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
จ้างปรับเกรดถนนลูกรังเส้นจากหมู่ที่ 11 บ้านโนนทิง - เขตติดต่อหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
จ้างปรับเกรดถนนลูกรังเส้นจากหมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
จ้างปรับเกรดถนนลูกรังเส้นจากหมู่ที่ 8 บ้านบะยาว - แยกหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน ไซเพอร์เมทริน 35% จำนวน 24 ขวด 30/06/2021
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 10,842 กล่อง (ระหว่างวันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564 รวมทั้งสิ้น 13 วัน เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
ซื้อจัดซื้อน้ำยาไบติคอล อีซี 6% ขนาด 100 มล. จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูดินลำห้วยบุ่งแก้ว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างโครงการปรับเกรดถนนลูกรังเส้นจากลานอ้อยหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างปรับปรุงเกรดถนนลูกรังเส้นจากหมู่ที่ 13 - เขตติดต่อบ้านม่วงดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างโครงการปรับเกรดถนนลูกรังเส้นคุ้มบ้านน้อยโนนสวรรค์-หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างโครงการปรับเกรดถนนลูกรังเส้นคุ้มบ้านน้อยโนนสวรรค์-หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างจ้างเหมาปรับเกรดถนนลูกรังถนนเส้นจากลานอ้อยต้นตาลถึงเขตติดต่อทมนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างจ้างเหมาปรับเกรดถนนลูกรังถนนเส้นจากลานอ้อยต้นตาลถึงเขตติดต่อทมนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างปรับเกรดถนนลูกรังเส้นจากบ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 -(หนองพุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างปรับเกรดถนนลูกรังเส้นจากบ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 -(หนองพุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างปรับปรุงเกรดถนนลูกรังเส้นจากหมู่ที่ 13 - เขตติดต่อบ้านม่วงดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างปรับปรุงเกรดถนนลูกรังเส้นจากหมู่ที่ 13 - เขตติดต่อบ้านม่วงดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
ซื้อโครงการจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กย 8922 จำนวน 4 เส้น ขนาด 256/65R17 พร้อมน็อตล้อ 24 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่