แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อชุดไฟส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์พร้อมรีโมท จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2020
จ้างค่าจ้างเหมาประดับรถพร้อมพานบายศรี จำนวน 1 ขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2020
จ้างจ้างเหมาแต่งหน้า ขบวนรำประกอบกิจกรรมโครงการประเพณีดอกอ้อยบาน นมัสการหลวงปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2020
จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่งรถเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2020
จ้างจ้างเหมารถเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2020
ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในกิจกรรมการควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2020
ซื้อจัดวื้อแบตเตอรรี่ ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์แบบติดกระเช้า ทะเบียน บษ 2155 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2020
ซื้อจัดซื้อเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดขนวน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนพิมาน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2020
จ้างจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 จุดๆละ 6 ต้น บ้านหนองแปน หมู่ที่ 5 จำนวน 6 ต้น และ ถนนสายหลักโนนสะอาด ถึงบ้านพรประจักษ์ จำนวน 6 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2020
จ้างเหมาติดตั้งการ์ดเรล (ราวป้องกันอันตราย) ถนนบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 6 - บ้านกุดขนวน หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 จุด 20/01/2020
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีฯ 16/01/2020
ซื้อโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด จำนวน 2,000 โด๊ส พร้อมเข็มฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดบดอัด ถนนเส้น หมู่ที่ 10 (หนองเป้า ถึง เขตติดต่อท่าลี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2020
ซื้อจัดซื้อกรอบรูปไม้ขอบทอง ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าสว่างประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่