แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 13 - ดงเดือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2021
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังพักน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2021
จ้างติดตั้งกันสาดด้านทิศตะวันตกของอาคารเรียนและห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2021
จ้างติดตั้งเหล็กดัดประตู - หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กวัดลำดวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2021
จ้างเทพื้นคอนกรีตยกระดับหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2021
จ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมและต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง หลอดไฟ LED 22 v IP65 30w UP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2021
จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังกรณีจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังกรณีจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังกรณีจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2021
จ้างจ้างเหมาทำโครงเหล็กและป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2021
จ้างซ่อมแซมคันคูดินลำหวย(ดงเดือก ม.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่