แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านกระเบื้อง หมู่ที่2 เส้นข้างโรงสีพ่อโจ-ลำห้วยกุดขนวน ภายในเขตตำบลบุ่งแก้ว จำนวน 1 สาย (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านโนนทิง หมู่ที่11-หมู่ที่2 ดอนปู่ตา ภายในเขตตำบลบุ่งแก้ว จำนวน 1 สาย (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านบะยาว หมู่ที่ 8 -บ้านกุดยาง ภายในเขตตำบลบุ่งแก้ว จำนวน 1 สาย (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
จ้างขออนุมัติตรวจสภาพรถกระเช้่ไฟฟ้า ยี่ห้อ Hino ทะเบียน84-4647 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 เส้นบ้านนางมะณี ถึง หน้าวัดภายในหมู่บ้าน (ตามรายละะเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่