แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในงานกู้ชีพ กู้ภัย และงานเก็บขยะ จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2021
ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรังโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ที่นานายประสิทธิ์ กตุวงษ์ษา บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างขุดลอกลำห้วยบ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 2 (ลำห้วยขนวน) (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้าง่ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ที่นานายดาว ดีโป บ้านบุ่งแก้ว (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2021
จ้าง่ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ที่นานายดาว ดีโป บ้านบุ่งแก้ว (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2021
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2021
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2021
จ้างจ้างซ่อมแซมไหล่ถนนลาดยางทรุดพัง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2021
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสำราญ หมูที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบะยาว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านบะยาว หมูที่ 8 ศูนย์เรียนรู้เกษตรถึงเขตทมนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ถนนทางหลวงชนบทโนนสะอาดศรีธาตุ - ที่นานายผาง (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2021
จ้างซ๋อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2021
จ้างซ่อมแซมถนนเส้นบ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ถนนทางหลวงชนบทโยนนสะอาดศรีธาตุ-ที่นานายผาง ภายในตำบลบุ่งแก้ว (ตสมระเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่