ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกรอบอ่างนาคำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลบุ่งแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกรอบอ่างนาคำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลบุ่งแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกรอบอ่างนาคำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลบุ่งแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอโน๊ตบุค และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแปน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
ซื้อจัดซื้อถุงคัดแยกขยะ ขนาดใหญ่ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำโครงการธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนางพิสมัย อนุวัตร หมูที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสียคอนกรีตบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
ซื้อวัสดุในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
จ้างโครงการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู(รางเปิดแบบมีฝาปิด)จากบ้านนางนวน เมืองผุย-บ้านนายนิสัย สมภัคดี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2021
ซื้อจัดซื้อชุดโซฟารับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้ายโพนพิมาน หมู่ที่ 12 ถึงบ้านหาดสถาพร เขตตำบลทมนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับดื่มในวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 63 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2021
จ้างจ้างเหมาขุดร่องระบายน้ำ หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/07/2021
จ้างปรับปรุงเกรดถนนลูกรังเส้นจากหมู่ที่ 13 - เขตติดต่อบ้านม่วงดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2021
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโก หมู่ที่ 7 บ้านนายอำนวย วงศ์ธานี ถึง ทางหลวงชนบท (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2020
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2020
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2020
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 ไปบ้านหนองแดงเขตตำบลสีออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
ซื้อซื้อเกลือเสริมไอโอดีนตามโครงการประชาชนร่วมใจสร้างตำบลไอโอดีนบุ่งแก้ว โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่