แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างต่อเติมหลังคาทางด้านทิศตะวันออกของหอประชุม อบต.บุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2020
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาว แอร์ติดผนัง( ขนาด 12,000 BTU) จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2020
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาว แอร์ติดผนัง( ขนาด 12,000 BTU) จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (กกหาด) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2020
ซื้อจัดซื้อสติ๊กเกอร์าะท้อนแสง จำนวน 5 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2020
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ พร้อมล้างทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC.) บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบุ่งแก้วหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/06/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2020
วัสดุก่อสร้าง 05/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกรอบอ่างนาคำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลบุ่งแก้ว กว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,500 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape seal) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ข้างโรงเรียนบ้านบะยาว ถึงประตูวัดบ้านบะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2020
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 13 สวนนางลำใย เครือชาลี ถึงที่นายเรือง หมื่นอภัย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2020
ซื้อจัดซื้อถังขยะติดเชื้อสีแดงและถุงใส่ขยะสีดำ สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2020
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบะยาว ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่