แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทิง หมู่ที่11 ภายในหมู่บ้าน (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 1 เส้นบ้านนางนวล เมืองผุย (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโก หมู่ที่ 7 บ้านนายอำนวย วงศ์ธานี ถึง ทางหลวงชนบท (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโก หมู่ที่ 7 บ้านนายอำนวย วงศ์ธานี ถึง ทางหลวงชนบท (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2020
จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดขนวน หมู่ที่ 3 ถึง 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพนพิมาน 12 ถึง หาดสถาพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2020
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงรถกู้ชีพ กู้ภัย ทะเบียน นข 3934 อุดรธานี (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2020
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงรถกู้ชีพ กู้ภัย ทะเบียน นข ๓๙๓๔ อุดรธานี (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2020
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านบุ่งแก้ว หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2020
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแปน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2020
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับดื่ม (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) รวมทั้งสิ้นจำนวน 82 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
ซื้อจัดซื้อ/จัดจ้าง ไฟสปอร์ไลด์ LED 220 VIP65 50 WUP จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2020
ซื้อด้วยกองช่างขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาซ่อมแซมสิ่งของภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2020
จ้างขออนุมัตินำรถขยะเข้าเช็คระยะสภาพรถ ทะเบียน84-1328 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2020
จ้างขออนุมัตินำรถขยะเข้าเช็คระยะสภาพรถ ทะเบียน84-1328 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2020
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มแผนดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น ถ่ายเอกสารเข้าเล่มข้อบัญญัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2020
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มแผนดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น ถ่ายเอกสารเข้าเล่มข้อบัญญัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่