แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อเกลือเสริมไอโอดีน จำนวน 9,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2020
ซื้อเกลือเสริมไอโอดีน จำนวน 9,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2020
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต. ภาคเรียนที่1/2563 ระหว่างวันที่ 13 - 30 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 12 วันทำการ (นมยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย ชนิดบรรจุถุงสำเร็จ)เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย ชนิดบรรจุถุงสำเร็จ)เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าโคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 20ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2020
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรมจำนวน 50 ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2020
ซื้อจัดซื้อจัดจ้าง นำรถยนต์เข้าตรวจสภาพ ทะเบียน กร-8840อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2020
ซื้อจัดซื้อหลอดไฟสปอร์ตไลด์ LED 220 VIP 65 50 W จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2020
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2563 (จำนวน 29 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2563 (จำนวน 20 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่