แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาปรับเกรดถนนลูกรังถนนเส้นจากลานอ้อยต้นตาลถึงเขตติดต่อทมนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างจ้างเหมาปรับเกรดถนนลูกรังถนนเส้นจากลานอ้อยต้นตาลถึงเขตติดต่อทมนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างปรับเกรดถนนลูกรังเส้นจากบ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 -(หนองพุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างปรับเกรดถนนลูกรังเส้นจากบ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 -(หนองพุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างปรับปรุงเกรดถนนลูกรังเส้นจากหมู่ที่ 13 - เขตติดต่อบ้านม่วงดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างปรับปรุงเกรดถนนลูกรังเส้นจากหมู่ที่ 13 - เขตติดต่อบ้านม่วงดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
ซื้อโครงการจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กย 8922 จำนวน 4 เส้น ขนาด 256/65R17 พร้อมน็อตล้อ 24 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
ซื้อโครงการจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กย 8922 จำนวน 4 เส้น ขนาด 256/65R17 พร้อมน็อตล้อ 24 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
ซื้อวัสดุในโครงการควบคุมและป้องกันโรคคลัมปี สกิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2021
ซื้อวัสดุในโครงการควบคุมและป้องกันโรคคลัมปี สกิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2021
ซื้อวัสดุในโครงการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2021
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้ามถนนลูกรัง บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 13 (ที่นานายบุญเพ็ง สาระคำ - แม่สิมมา พานหนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2021
ซื้อโครงการจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน Deltamethrin 1% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2021
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจและการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 20,712 กล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2021
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 3934 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2021
จ้างซ่อมแซมคันคูดินลำห้วย ดงเดือก หมู่ที่ 13 (ที่นานายดาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่