แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2020
ซื้อจัดซื้อกระจกโค้งนิรภัย ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2020
ซื้อจัดซืื้อไฟสปอร์ตไลด์ LED 220 VIP 65 50 W UP จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2020
จ้างจ้างทำอ่างล้างมือด้วยน้ำ สบู่ แบบไม่สัมผัส จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2020
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนพิมาน หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2020
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนพิมาน หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2020
จ้างจ้างก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำเสีย บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2020
จ้างจ้างก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำเสีย บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2020
จ้างจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน กระเบื้องหมู่ที่ 2 จากไร่นายตุ๋ย วิบูลย์กุล ถึงบ้านนายสำรวย ลุนสะแกวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2020
จ้างจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน กระเบื้องหมู่ที่ 2 จากไร่นายตุ๋ย วิบูลย์กุล ถึงบ้านนายสำรวย ลุนสะแกวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2020
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2020
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2020
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2020
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2020
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2563 (จำนวน 62 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2020
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2563 (จำนวน 62 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2020
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 2 บ้านนางบุบผา บ้านนางด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2020
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 2 บ้านนางบุบผา บ้านนางด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่