แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอโน๊ตบุค และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแปน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
ซื้อจัดซื้อถุงคัดแยกขยะ ขนาดใหญ่ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำโครงการธนาคารขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนางพิสมัย อนุวัตร หมูที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสียคอนกรีตบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
ซื้อวัสดุในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
จ้างโครงการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู(รางเปิดแบบมีฝาปิด)จากบ้านนางนวน เมืองผุย-บ้านนายนิสัย สมภัคดี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2021
ซื้อจัดซื้อชุดโซฟารับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่