แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-2236 อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก (แยกลานอ้อย) หมู่ที่ ๑๒ บ้านหาดสถาพรเขตตำบลทมนางาม ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จากที่นานายผาง ทองภู หมู่ที่ ๗ ถนนลาดยางทางหลวงชนบทบ้านพรประจักษ์ ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านโคกล่าม ม.๔ (เส้นหน้าวัดป่า) - บ้านกุดขนวน ม.๓ ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านท่าลุ่มภู หมู่ที่ ๑๐ เขตติดต่อตำบลสีออ ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านบะยาว หมู่ที่ ๘ - ท่าลุ่มภู หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2020
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2563 25/02/2020
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล รณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2020
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นที่ 1 บ้านโนนทิง หมู่ 11 ถึง บ้านหนองหว้า เส้นที่ 2 จาก บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 ถึง บ้านสีออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2020
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นที่ 1 บ้านโนนทิง หมู่ 11 ถึง บ้านหนองหว้า เส้นที่ 2 จาก บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 ถึง บ้านสีออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จากโรงนานายยา-ลำห้วยบุ่งแก้ว หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2020
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่9- หนองพุก ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2020
จ้างปรับปรุงขยายเขตถนนดิน บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2020
ซื้อจัดซื้อไฟสปอร์ตไลต์ LED 220 V IP 65 50 w UP จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2020
จ้างเหมาบริการตรวจสภาพ/เปลี่ยนอะไหล่ยนต์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2020
จ้างเหมาบริการตรวจสภาพ/เปลี่ยนอะไหล่ยนต์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2020
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดบดอัด เส้นสระน้ำ กสช. หมู่ที่ 11 ถึงดอนปู่ตา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่