แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ (เปิด V) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2020
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ (เปิด V) บ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2020
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2020
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2020
จ้างจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโคกล่ามหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2020
จ้างจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโคกล่ามหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2020
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุ่งแก้ว หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2020
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุ่งแก้ว หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2020
ซื้อจัดแซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับดื่มช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2020
ซื้อจัดแซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับดื่มช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาซ่อมแซมสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาซ่อมแซมสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่