แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (ขนาด 12,000 BTU) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2020
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนพิมาน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2020
จ้างโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายบ้านโนนสำราญ ม. ที่ 6 ถึงบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2020
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 ไปบ้านหนองแดงเขตตำบลสีออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2020
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทิง หมู่ที่ 11 ไปบ้านหนองแดงเขตตำบลสีออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2020
จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าริมถนนภายในเขตตำบลบุ่งแก้ว ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2020
จ้างโครงการต่อเติมราวจับสะพาน บ้านท่าลุมภู หมู่ที่10 ภายในเขตตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
จ้างโครงการต่อเติมราวจับสะพาน บ้านบะยาว หมู่ที่8 ภายในเขตตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
จ้างโครงการต่อเติมราวจับสะพาน บ้านโพนพิมาน หมู่ที่12 ภายในเขตตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
จ้างโครงการต่อเติมราวจับสะพาน บ้านกระเบื้อง หมู่ที่2 ภายในเขตตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2020
จ้างโครงการต่อเติมราวจับสะพาน บ้านโคกล่าม หมู่ที่4 ภายในเขตตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2020
จ้างโครงการต่อเติมราวจับสะพาน บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่13ภายในเขตตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2020
จ้างโครงการต่อเติมราวจับสะพาน บ้านบุ่งแก้ว หมู่ที่1ภายในเขตตำบลบุ่งแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทิง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่