แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินกรณีเหตุวาตภัย โดยวิธีคัดเลือก 25/01/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินกรณีเหตุวาตภัย โดยวิธีคัดเลือก 25/01/2021
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์แบบติดเครน(กระเช้า) ทะเบียน บษ 2155 (เปลี่ยนแท่นปืนฉีดน้ำและซ่อมบำรุงตามระยะการใช้งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2021
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2020
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2020
จ้างจ้างก่อสร้างหอถังสูง ขุดเจาะบ่อบาดาลเดินระบบประปา บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2020
ซื้อดอกดาวเรืองเพื่อปรุงปรับภูมิทัศน์และจัดสวนเฉลิมพระเกียร์ติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2020
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 5 (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 5 (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างเหมาบริการจัดทัดป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างเหมาบริการจัดทัดป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่