Posted in จดหมายข่าว

จ.ส.ต.นวัต ศรีสุโคตร นายก อบต.บุ่งแก้ว ร่วมกับ นายเชียง ทาสะโก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ร่วมกับชาวบ้านกุดขนวน ทำกิจกรรมจิตอาสา บริณศาลาประชาคม และถนนหน้าบ้าน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 จ.ส.ต.นวัต ศรีสุโคตร นายก อบต.บุ่งแก้ว ร่วมกับ นายสมบูรณ์ ทีมินกุล ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านหนองแปน หมู่ที่ 5 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอโนนสะอาด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี2565 (ฝึกอบรมอาชีพพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง) โดย จ.ส.ต.นวัต ศรีสุโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว กล่าวรายงานโครงการ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 65 คน (ผู้ลงทะเบียน ศจพ.ด้านรายได้และอาชีพ) การฝึกหัดอบรมการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว

Continue Reading...