Posted in จดหมายข่าว

แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2568

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

จ.ส.ต.นวัต ศรีสุโคตร นายก อบต.บุ่งแก้ว ร่วมกับ นายเชียง ทาสะโก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ร่วมกับชาวบ้านกุดขนวน ทำกิจกรรมจิตอาสา บริณศาลาประชาคม และถนนหน้าบ้าน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 จ.ส.ต.นวัต ศรีสุโคตร นายก อบต.บุ่งแก้ว ร่วมกับ นายสมบูรณ์ ทีมินกุล ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านหนองแปน หมู่ที่ 5 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอโนนสะอาด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี2565 (ฝึกอบรมอาชีพพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง) โดย จ.ส.ต.นวัต ศรีสุโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว กล่าวรายงานโครงการ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 65 คน (ผู้ลงทะเบียน ศจพ.ด้านรายได้และอาชีพ) การฝึกหัดอบรมการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว

Continue Reading...