ประวัติความเป็นมา

 ตำบลบุ่งแก้ว แต่ก่อนขึ้นอยู่กับตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี และเป็นสภาตำบลที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบุ่งแก้ว หมู่ 2 บ้านกระเบื้อง หมู่ 3 บ้านกุดขบวน หมู่ 4 บ้านโคกล่าม หมู่ 5 บ้านหนองแปน หมู่ 6 บ้านโนนสำราญ หมู่ 7 บ้านหนองโก หมู่ 8 บ้านบะยาว หมู่ 9 บ้านบุ่งแก้ว หมู่ 10 บ้านท่าลุ่มภู หมู่ 11 บ้านโนนทิง หมู่ 12 บ้านโพนพิมาน

mungmee

Share: