Posted in ควบคุมภายใน

แผนตรวจสอบภายใน 2567

Continue Reading...
Posted in ควบคุมภายใน

ประกาศแผนตรวจสอบภายใน 2567

Continue Reading...
Posted in ควบคุมภายใน

ประกาศ แผนตรวจสอบภายใน 2565

Continue Reading...
Posted in ควบคุมภายใน

แผนตรวจสอบภายใน 2565

Continue Reading...
Posted in ควบคุมภายใน

คำสั่ง กฏบัตร

คำสั่งกฏบัตร 2567 คำสั่ง …

Continue Reading...
Posted in ควบคุมภายใน

กฏบัตร

กฏบัตร 2565

Continue Reading...
Posted in ควบคุมภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ควบคุมภายใน

การใช้แผนตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ควบคุมภายใน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ควบคุมภายใน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

Continue Reading...