Posted in มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ ถนนดอกจาน สีแสด บริเวณหน้า อบต.บุ่งแก้ว ความยาว 3กิโลเมตร ซึ่งจะบานในช่วง มกราคม ถึงมีนาคม

Continue Reading...
Posted in แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี สวนโกโก้หน้า อบต.บุ่งแก้ว (สวนคุณครูสมรักษ์) อบต.บุ่งแก้ว พร้อมผลิตภัณฑ์จากโก้โก้แปรรูป

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแ…

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว สมัยขยายสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2564

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว สมัยขยายสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...