Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in ITA

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Continue Reading...
Posted in ITA

การขับเคลื่อนจริยธรรม

Continue Reading...
Posted in ITA

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Continue Reading...
Posted in ITA

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

Continue Reading...
Posted in ITA

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

Continue Reading...
Posted in ITA

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่…

Continue Reading...
Posted in ควบคุมภายใน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

Continue Reading...
Posted in แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading...