Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นำโดยจ่าสิบตำรวจนวัต ศรีสุโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว รองนายกฯ ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดกิจกรรมตรวจหาสารเสพติดของบุคลากรในอบต.บุ่งแก้ว โดยได้รับความร่วมมือ กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโนนสะอาด ,สถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ เพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของบุคลากรในอบต.บุ่งแก้วจำนวนนึง และหากพบว่ามีการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด จะดำเนินการให้บุคคลนั้นลาออกต่อไป

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นำโดยจ่าสิบตำรวจนวัต ศรีสุโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว รองนายกฯ ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณสำนักงานอบต.บุ่งแก้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสำนักงานอบต.บุ่งแก้ว

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นำโดยจ่าสิบตำรวจนวัต ศรีสุโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว รองนายกฯ ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการฟื้นฟูวิถึชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเบื้อง

Continue Reading...