Posted in รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ใน ปี พ.ศ. 2566

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการ…

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบทวนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567)

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

Continue Reading...