Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ประกาศการใช้แผน2566-2570

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล และรับโอน/ย้ายข้าราชการ/พนักงานส่วน ท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งแก้ว

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กีฬาสานสัมพันธ์อำภอโนนสะอาด แข่งขัน ณ.บริเวณสนาม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการ ผ้าป่ารวมใจชาวอำเภอโนนสะอาด สร้าง บ้าน “บวร” ให้ (ธง) นางประมวล จิตรสูงเนิน บ้านกุดขนวน หมู่ที่ 3 ต.บุ่งเเก้ว อ.โนนสะอาดซึ่งเป็นครัวเรือนที่ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือผ่านระบบ ThaiQM มิติ

จสต.นวัต ศรีสุโคตรนายก อบ…

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...