Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นำโดยจ่าสิบตำรวจนวัต ศรีสุโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว รองนายกฯ ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดกิจกรรมตรวจหาสารเสพติดของบุคลากรในอบต.บุ่งแก้ว โดยได้รับความร่วมมือ กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโนนสะอาด ,สถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ เพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของบุคลากรในอบต.บุ่งแก้วจำนวนนึง และหากพบว่ามีการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด จะดำเนินการให้บุคคลนั้นลาออกต่อไป

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นำโดยจ่าสิบตำรวจนวัต ศรีสุโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว รองนายกฯ ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณสำนักงานอบต.บุ่งแก้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสำนักงานอบต.บุ่งแก้ว

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นำโดยจ่าสิบตำรวจนวัต ศรีสุโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว รองนายกฯ ปลัดอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการฟื้นฟูวิถึชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการสืบสานประเพณีถวานเทียนพรรษาประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมเกษตรผู้ได้รับควาเสียหาย กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ (ในสุกร) ในพื้นที่ตำบลบุ่งแก้ว

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมการฉีดพ่นหมอกควันในโรงเรียน

Continue Reading...