Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้าน น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยการบูรณาการร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ต.บุ่งแก้ว รพ.สต.โนนสำราญ รพ.สต.ท่าลุ่มภู และประชาชนใน ต.บุ่งแก้ว

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งแก้ว

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กีฬาสานสัมพันธ์อำภอโนนสะอาด แข่งขัน ณ.บริเวณสนาม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการ ผ้าป่ารวมใจชาวอำเภอโนนสะอาด สร้าง บ้าน “บวร” ให้ (ธง) นางประมวล จิตรสูงเนิน บ้านกุดขนวน หมู่ที่ 3 ต.บุ่งเเก้ว อ.โนนสะอาดซึ่งเป็นครัวเรือนที่ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือผ่านระบบ ThaiQM มิติ

จสต.นวัต ศรีสุโคตรนายก อบ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตตำบลบุ่งแก้ว

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ซ่อมแซมถนนสายหลักในเขต ตำบลบุ่งแก้ว

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 22/04/65 อบต .บุ่งแก้ว ทำพิธีเปิดศูนย์ ศจพ.อบต.มุ่งแก้ว โดยมีนายคม กริช ชัยชนะ ผู้ตรวจการกรมฯ ร่วม เป็นเกียรติสังเกตการณ์ เปิดศูนย์ พร้อมการลงทะเบียน Thai QM โดยมีนายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอโนนสะอาดให้เกียรติ เป็นประธานเปิดศูนย์ ศจพ.อบต.มุ่งแก้ว จ.ส.ต.นวัต ศรีสุโคตร นายก อบต.มุ่งแก้ว กล่าวรายงาน การจัด ตั้งศูนย์ ศจพ.อบต.บุ้งแก้ว

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กรมโยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่วางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี กลุ่มที่ 3 ได้แก่ อบต.บุ่งแก้ว และอบต.ทมนางาม โดยมีเป้าหมายคือ ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกอบต. และผู้บริหาร ในตำบลบุ่งแก้ว โดยจัดประชุมในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 ณ อบต.บุ่งแก้ว เพื่อที่จะได้ข้อมูลในการวางและจัดทำผังเมืองรวมโนนสะอาด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

Continue Reading...