Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

งานประชาสัมพันธ์กิจกรรม ITA 2567 เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล EIT วันที่ 12 ก.พ.2567 เวลา 13.00 น. นำโดยท่าน จ.ส.ต.นวัต ศรีสุโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ท่านปลัด และพนักงานส่วนตำบล ร่วมต้อนรับคณะทำงานและต้อนรับประชาชนผู้มาให้ข้อมูล EIT

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ครั้งที่ 1/2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการส่งเสริมคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บุ่งแก้ว ได้จัดทำแผนสุขภาพประจำปี งบประมาณ 2567 ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กองสวัสดิการสังคม ขอรายงานผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักบภาพผู้พิการ ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บุ่งแก้ว ได้ลงพื้นที่ ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

พิธีเปิดโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นำโดยท่าน ชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอโนนสะอาด หัวหน้าส่วนราชการ และจ่าสิบตำรวจ นวัต ศรีสุโครต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว รพ.สต.โนนสำราญ และคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขตตำบลบุ่งแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมถนนตัวอย่าง Safety Road อำเภอโนนสะอาด เพื่อกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบุ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. นำโดยท่าน จ่าสิบตำรวจ นวัต ศรีสุโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ชินฝั่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี

Continue Reading...