โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดประชุม อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน

mungmee

Share: