สารบรรณกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร

เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2564

saraban@bungkaew.go.th

(ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร)

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง


นางสาวจิฬาภรณ์ สวัสดิ์นาที
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 081-1835350

นายเรืองยุทธ ภูพรรณา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 098-281-6573

นางสาวปรียาพร เครือชารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 085-7448552

Share: