Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และผู้พิการในตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้ มี 7 ประเภท

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ขอรายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว เรื่อง การขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งเสริมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2566

Continue Reading...