Posted in ข่าวประกวดราคา

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลุมภู หมู่ที่ ๑๑ ถึง บ้านบะยาว หมู่ที่ ๘ ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีคัดเลือก

1 ใบเสนอราคา วิธีคัดเลือก…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ราคากลางและร่างขอบเขตคุณลักษณะงานพัสดุ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ราคากลางและร่างขอบเขตคุณลักษณะงานพัสดุ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

เรื่องประกาศ ราคากลางร่างขอบเขตคุณลักษณะของพัสดุ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตคุณลักษณะขอบเขตของพัสดุ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ราคากลางและร่างขอบเขตคุณลักษณะงานพัสดุ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน มีนาคม

Continue Reading...