วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอโนนสะอาด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี2565 (ฝึกอบรมอาชีพพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง) โดย จ.ส.ต.นวัต ศรีสุโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว กล่าวรายงานโครงการ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 65 คน (ผู้ลงทะเบียน ศจพ.ด้านรายได้และอาชีพ) การฝึกหัดอบรมการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

mungmee

Share: