ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 66
mungmee

Share: