องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดตำบลบุ่งแก้ว ปี 2566 ในระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว เพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชนในตำบลบุ่งแก้ว และสนับสนุนให้ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกันในตำบลเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด

Share: