กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว โดยมีทั้งหมด 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุ่งแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวน

mungmee

Share: