วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว พร้อมทั้งปลัด , ผอ.กองฯ พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ หน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นประจำทุกเดือน

mungmee

Share: