โครงการควบคุมโรค ไข้เลือดออก โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ และ อสม.ตำบลบุ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565

mungmee

Share: