องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ในระหว่างวันที่ 3-9 มิถุนายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น

mungmee

Share: