Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ขอรายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอการให้บริการ ปี 2565

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร-อบต…

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอการให้บริการ ปี 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร-อบต…

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ประเมินความพึงพอใจ ปี 2564

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ พ.ศ.2562

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Continue Reading...