องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ในระหว่างวันที่ 7 -16 มีนาคม 2566 โดยได้ลงพื้นที่ตำบลบุ่งแก้วตั้งแต่ หมู่ 1-13 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบล

Share: