องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้าน น่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยการบูรณาการร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ต.บุ่งแก้ว รพ.สต.โนนสำราญ รพ.สต.ท่าลุ่มภู และประชาชนใน ต.บุ่งแก้ว

Share: