กรมโยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่วางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี กลุ่มที่ 3 ได้แก่ อบต.บุ่งแก้ว และอบต.ทมนางาม โดยมีเป้าหมายคือ ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกอบต. และผู้บริหาร ในตำบลบุ่งแก้ว โดยจัดประชุมในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 ณ อบต.บุ่งแก้ว เพื่อที่จะได้ข้อมูลในการวางและจัดทำผังเมืองรวมโนนสะอาด

Share: