วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บุ่งแก้ว ได้นำเครื่องพ่นหมอกควัน ไปตรวจสอบการใช้งานและประเมินมาตรฐานเครื่องพ่นเคมี ก่อนฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี

Share: