Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว สมัยขยายสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2564

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว สมัยขยายสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...
Posted in การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading...